Regulamin Świadczenia Usług przez SUMARBRANDER SP. Z O.O. dla Aplikacji "ContentCats"

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji "ContentCats" (dalej: „Aplikacja”), dostępnej pod adresem app.contentcats.pl, zarządzanej przez SUMARBRANDER SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, NIP: 5252877277 (dalej: „Dostawca Usług”).

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Aplikacja "ContentCats" jest narzędziem służącym do generowania treści na media społecznościowe, działającym z wykorzystaniem usług zewnętrznych, takich jak OpenAI, Midjourney, Make, czy Apitemplates.
 2. Użytkownik (dalej: „Klient”) zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.

§2. Warunki Świadczenia Usług

 1. Treści generowane są przez usługi zewnętrzne, w tym OpenAI. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za treść generowanych materiałów, w tym za ewentualny plagiat.
 2. Dostawca Usług nie gwarantuje ciągłości działania Aplikacji i może wystąpić przerwa w dostępie do usługi trwająca 1-2 dni.
 3. Klient akceptuje, że narzędzie może generować treści w sposób błędny. W przypadku wygenerowania błędnej treści, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Dostawcy Usług.
 4. W przypadku zgłoszenia błędnie wygenerowanej treści, Dostawca Usług zobowiązuje się do zwrotu równowartości 2 żetonów za każdy błędny post, w terminie do 7 dni od zgłoszenia.
 5. Żetony nabyte przez Klienta są ważne przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.

§3. Odpowiedzialność Klienta

 1. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do materiałów przekazywanych w celu konfiguracji Aplikacji.
 2. Klient jest odpowiedzialny za finalną weryfikację wygenerowanych treści pod kątem merytorycznym oraz prawnym, w tym pod kątem praw autorskich.
 3. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane z publikacją wygenerowanych wpisów.

§4. Prawa Autorskie

 1. Zasady przetwarzania praw autorskich generowanych treści dostępne są na stronach usług zewnętrznych, w tym openai.com oraz midjourney.com.

§5. Zarządzanie Kontem

 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest dokonanie płatności zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie cybercats.pl. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat za korzystanie z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Dostawca Usług może zablokować konto Klienta w sposób tymczasowy lub trwały bez podania przyczyny.
 3. W przypadku zablokowania konta, Dostawca Usług zobowiązany jest do zwrotu środków przedpłaconych, proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu świadczenia usługi.

§6. Płatności

 1. Płatności za usługi świadczone przez Aplikację będą pobierane w sposób automatyczny za pośrednictwem pośrednika płatności Stripe.com.

§7. Postanowienia Końcowe

 1. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani w odpowiedni sposób.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2024 © ContentCats Polska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram